Vilkår for bruk

Generelle vilkårVilkår for Bruk - Festivus Media BV


Dette er Vilkårene for Bruk (som definert nedenfor) til aksjeselskapet Festivus Media BV – som har forretningskontor i Bezuidenhoutseweg 161, Haag, Nederland, og som er oppført i Handelskammerets kommersielle register med referansenummer 60194235 – som gjelder bruk av Plattformen og Nettstedet som definert nedenfor. Vi anbefaler at disse Vilkårene for Bruk leses nøye, sammen med vår personvernserklæring og andre vilkår som det er spesielt vist til i dokumentet, slik at du blir kjent med dine rettigheter og forpliktelser ved bruk av Plattformen. Disse vilkårene utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg og Festivus Media BV vedrørende din bruk av Plattformen og Nettstedet. Dersom noen av de ovennevnte dokumentene inneholder noe du ikke kan akseptere, må du ikke bruke Plattformen eller Nettstedet.


Artikkel 1. Definisjoner


1.1
I disse Vilkårene for Bruk har begrepene skrevet med stor forbokstav nedenfor, følgende betydning:

  Konto: Brukerens personlige område innenfor Plattformen der Brukeren kan plassere personlige opplysninger og preferanser der han kan få tilgang ved bruk av sine Innloggingsopplysninger og der Profilen er synlig for andre brukere av Plattformen.
  Melding: Digital, sikret kommunikasjon som kan utveksles mellom Brukeren og andre brukere av Plattformen hvis han har full tilgang til Plattformen og som er synlig for Brukeren på hans Konto.

  Poeng: Den virtuelle verdienheten innen Plattformen som Brukeren får i samsvar med bestemmelsene i artikkel 4 og som Brukeren kan bruke blant annet for å oppnå full tilgang til Plattformen for å sende og lese Meldinger.

  Innhold: Alt materiale som Brukeren til enhver tid publiserer og sender på Plattformen, herunder, men ikke begrenset til, Profilen, Meldinger og annet materiale.

  Tjeneste: Underholdningstjenesten som Festivus Media BV leverer til Brukeren som nærmere angitt i artikkel 3.

  Loginopplysninger: Kombinasjonen av brukernavn og passord, oppgitt av Brukeren, som gir Brukeren tilgang til Kontoen og setter ham i stand til å bruke Plattformen.

  Immaterielle rettigheter: Alle immaterielle rettigheter, så som opphavsrett, varemerkerettigheter, patentrettigheter, designrettigheter, foretaksnavnerett, databaserettigheter og tilliggende rettigheter samt domenenavn og knowhow og tilknyttede rettigheter.

  Festivus Media BV: Den juridiske enheten med begrenset ansvar ved navn Festivus Media BV som har forretningskontor I Rijswijk, Nederland, og hovedkontor i Bezuidenhoutseweg 161, Haag, Nederland, oppført i det kommersielle registeret i Handelskammeret med referansenummer 60194235.

  Bruker: Den person som har opprettet en Konto og som har akseptert disses Vilkårene for Bruk og derfor kan bruke Plattformen.

  Vilkår for Bruk/Vilkårene:Betingelsene i dette dokumentet og dokumenter henvist til herfa, slik som Personvernerklæring. Vilkårene utgjør en bindende avtale mellom Brukeren og Festivus Media BV.

  Part/Parter: Festivus Media BV og/eller Brukeren.

  Plattform: Programvareapplikasjonen som er utviklet av Festivus Media BV og er tilgjengelig via Nettstedet og som kan brukes av Brukeren etter at Brukeren har opprettet en Konto.

  Personvernerklæring: Festivus Media BVs Personvernerklæring som kan leses på dette Nettstedet.

  Nettsted: Festivus Media BVs Nettsted samt alle underliggende sider, der Brukeren via domenet kan få tilgang til Plattformen.Artikkel 2. Generelt


2.1
Festivus Media BV kan til enhver tid endre og/eller gjøre tillegg til disse Vilkår for Bruk. Endringer i Vilkårene vil bli kunngjort via e-post eller via Plattformen og tre i kraft 14 dager etter kunngjøringen. Den nyeste utgaven av vilkårene kan leses via Plattformen og Nettstedet. Hvis Brukeren fortsetter å benytte Plattformen etter endringer og/eller tillegg til disse Vilkårene, aksepterer han drved ugjenkallelig de endrede eller tilføyde Vilkårene. Hvis Brukeren ikke godtar de endrede og/eller tilføyde Vilkårene, har han ikke annet valg enn å si opp sin Konto i samsvar med artikkel 12 og fjerne sin Konto. Brukeren kan deretter ikke lenger bruke Tjenesten.
2.2
Det bestemmes herved uttrykkelig at Brukerens eventuelle kjøpsvilkår eller andre vilkår ikke skal gjelde. Slike vilkår vil derfor ikke binde Festivus Media BV.
2.3
Hvis noen av bestemmelsene i Vilkårene for Bruk er ugyldige eller blir erklært ugyldige, skal de andre bestemmelsene i Vilkårene forbli i full kraft. Festivus Media BV vil erstatte ugyldige bestemmelser eller bestemmelser som senere kjennes ugyldige med nye bestemmelser, under hensyntagen så langt som mulig til formålet og hensikten med de ugyldige eller ugyldigkjente bestemmelsene.


Artikkel 3. Tjenesten


3.1
Tjenesten som Festivus Media BV yter til brukeren består av tilgang til Plattformen, som Brukeren kan opprette en Konto i. Etter å ha opprettet denne Kontoen, kan brukeren utveksle Meldinger med andre brukere, forutsatt at Brukeren har nok Poeng.
3.2
Hovedformålet med Tjenesten er å bringe Brukeren i kontakt med andre brukere, slik at de kan kommunisere med hverandre via Plattformen.
3.3
Det er ikke Tjenestens formål å etablere sanntidskontakt mellom Brukeren og andre brukere av Plattformen, men det er ikke forbud mot at Brukeren etablerer slike ordninger med andre brukere. Festivus Media BV kan derfor ikke på noen måte garantere at slik kontakt virkelig kan etableres via Plattformen.
3.4
Bruk av Tjenesten er bare tillatt for Brukere som er minst 18 år gamle. Ved å akseptere disse Vilkårene for Bruk og bruke Tjenesten, bekrefter du at du er minst 18 år gammel. Hvis Brukeren ennå ikke er 18 år, hvis han ikke er enig i Innholdet i Plattformen og/eller bor utenfor det geografiske området som Tjenesten er innrettet mot, må Brukeren straks slutte med å bruke Tjenesten og avslutte sin Konto. Hvis Brukeren opptrer i strid med denne bestemmelsen, har Festivus Media BV rett til straks å fjerne Brukerens Konto uten å refundere noen av Brukerens Poeng eller betaling.
3.5
Brukeren garanterer at alle opplysninger som han legger inn på sin Konto er korrekte, fullstendige og oppdaterte og at eventuelle endringer i personlige opplysninger og/eller preferanser straks fremgår av Kontoen.
3.6
Det er uttrykkelig bestemt at Brukeren ikke har lov til å opprette en Konto i noen annens navn eller opprette en fiktiv konto. Festivus Media BV har rett til straks å fjerne slike kontoer.
3.7
Brukeren er til enhver tid personlig ansvarlig for å holde sine Innloggingsopplysninger hemmelige og er ansvarlig for all bruk som skjer via hans Innloggingsopplysninger. Så snart Brukeren blir kjent med eller har grunn til å tro at hans Innloggingsopplysninger er kjent for ikke-autoriserte personer, må han underrette Festivus Media BV om dette ved å kontakte Support@fesivusmedia.com. Varselet minsker ikke hans egen plikt til straks å treffe effektive tiltak, som f.eks. å endre Innloggingsopplysningene.
3.8
Brukeren forplikter seg til å legge inn korrekte kontaktopplysninger som telefonnummere, adresser, slektsnavn, URL-er, e-postadresser eller andre personopplysninger Festivus Media BV forbeholder seg rett til å avvise, endre eller slette enhver profil.
3.9
Festivus Media BV forbeholder seg uttrykkelig rett til å opprette profiler på Plattformen og sende Meldinger til Brukeren på vegne av disse kontoene. Ved å akseptere disse Vilkårene for Bruk forstår og aksepterer Brukeren at noen av profilene på Plattformen derfor er fiktive og bare opprettet for å utveksle Meldinger. Det vil si at sanntidsmøter ikke er mulig for slike kontoer.
3.10
Festivus Media BV gjør alt selskapet kan for å yte Tjenesten på en ansvarlig og profesjonell måte. Tjenesten leveres alltid med den hensikt å yte en best mulig tjeneste. Brukeren aksepterer derfor at Plattformen bare inneholder den funksjonalitet og andre egenskaper slik han finner dem på Plattformen på det tidspunkt de brukes (på «som-de-er»-basis). Festivus Media BV gir derfor ingen uttrykkelige og/eller implisitte garantier eller løfter av noen art når det gjelder Plattformen og Nettstedet.
3.11 Festivus Media BV er – uten forutgående varsel og uten å være forpliktet til å betale erstatning eller ha noe ansvar overfor Brukeren på noen måte – til enhver tid berettiget til å endre og/eller midlertidig eller varig stenge Tjenesten eller dens Innhold, en Konto og/eller Plattformen og uten forutgående varsel, å foreta vedlikehold av Plattformen.
3.12
Brukeren er ansvarlig for å ha god funksjonalitet på egen infrastruktur og egnede telekommunikasjonsfasiliteter (herunder internettforbindelse) for å kunne gjøre bruk av Tjenesten.
3.13
Brukeren må for å bruke Plattformen ha nødvendig maskinvare, programvare og ha satt korrekte parametere nødvendig for riktig bruk av Nettstedet, for eksempel tilgang til internett. Brukeren rådes også til å ha JavaScript-funksjoner, informasjonskapsler og «pop-up» vinduer aktivert. Selv om vi arbeider for å sikre at Plattformen er kompatibel med forskjellig utstyr, kan vi ikke garantere at den vil fungere på alt utstyr og programvare. Det er ditt ansvar å sikre at du er i stand til å oppfylle alle nødvendige systemkrav. Din bruk av Plattformen og nytten av dens egenskaper og Innhold som er driftet eller gjort tilgjengelig gjennom den, kan variere når det gjelder funksjonalitet, tilgjengelighet og kvalitet, avhengig av den type utstyr du bruker.


Artikkel 4. Poeng


4.1
For å oppnå full tilgang til Plattformen, som blant annet inkluderer muligheten til å sende og motta Meldinger, må Brukeren ha Poeng. Når han oppretter sin Konto, mottar Brukeren en viss mengde Poeng, fastsatt på forhånd av Festivus Media BV, for at han skal gjøre seg kjent med Plattformen. Festivus Media BV har rett til å endre den opprinnelige mengden av Poeng uten varsel. Brukeren kan derfor ikke utlede noen rettigheter fra en tidligere Melding han har mottatt om dette emnet eller av et antall Poeng som en annen bruker har oppnådd.
4.2
Brukeren kan kjøpe ekstra Poeng via Plattformen. Prisen på disse Poengene vises på Nettstedet og kan endres av Festivus Media BV uten varsel. Vennligst se Nettstedet for å få bekreftelse på prisen på Poengene før kjøp. Brukeren må betale for Poengene med en gang. Prisene som er oppgitt er alltid inklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter. Dine betalingsopplysninger og andre opplysninger du velger å oppgi, vil bli behandlet i henhold til våre personvernregler av enhver tredjepartleverandør av betalingstjenester som du måtte bruke for å kjøpe Poeng.
4.3
Det antall Poeng Brukeren har, vises i Kontoen. Det sendes ikke noe skriftlig bekreftelse på antallet.
4.4
Hvis Brukerens Poeng ikke strekker til for å sende en Melding, må Brukeren kjøpe nye Poeng før Meldingen kan bli sendt.
4.5
Poeng som brukes under et avbrudd av teknisk eller annen art hos Brukeren, blir som hovedregel ikke refundert. Ved et avbrudd av teknisk eller annen art hos Festivus Media BV, kan Brukeren sende en skriftlig anmodning om refusjon av Poeng som ble brukt under avbruddet. I så fall vil tilbakebetaling ikke bli nektet uten saklig grunn.
4.6
Kjøpte Poeng mister sin gyldighet 12 måneder etter at de er kjøpt. De først kjøpte Poengene vil bli brukt først.


Artikkel 5. Angrerett


5.1
Etter EU-retten har Brukeren angrerett på kjøp av Poeng innen 14 (fjorten) dager etter dagen Poengene ble kjøpt, unntatt hvis Brukeren da han mottok Poengene på salgsstedet, har akseptert at han vil tape angreretten. Brukeren erkjenner og aksepterer at Poengene leveres direkte fra Festivus Media BV mot betaling. Brukeren erkjenner og aksepterer også at ved å bruke Plattformen og kjøpe Poeng, samtykker Brukeren uttrykkelig til å frafalle den lovbestemte angreretten på kjøpet av Poengene. Poeng kan ikke veksles til penger. I alle tilfeller vil fristen for å benytte seg av angreretten utløpe 14 dager etter den dag da kontrakten om kjøp av Poengene ble inngått.


Artikkel 6. Innhold


6.1
Brukeren har ikke rett til å bruke Innhold publisert på Plattformen av andre bruker, så som deres profiler eller Meldinger, på en måte som ikke er i tråd med formålet fastsatt i artikkel 3.2 og/eller for bruk til annet enn personlige formål.
6.2
Brukeren forstår og aksepterer at Innholdet han publiserer på Plattformen, kan bli sett av andre brukere av Plattformen, og at det kan bli brukt av disse brukerne. Festivus Media BV påtar seg intet ansvar for slik bruk.
6.3
Brukeren har aldri rett til å publisere eller på annen måte distribuere innhold via Plattformen som 1) strider mot eller kan stride mot rettighetene til Festivus Media BV, andre brukere av Plattformen og/eller en tredjepart, herunder Immaterielle rettigheter og andre personvernrettigheter, (2) inneholder ulovlig innhold eller viser til slikt innhold, (3) kan skade Festivus Media BVs anseelse, (4) inneholder innhold av ærekrenkende, fornærmende, uanstendig, skadelig eller voldelig art, eller ellers strider mot rådende standarder for anstendighet, alt etter Festivus Media BVs skjønn, eller (5) på annen måte er ulovlig. Brukeren er personlig og fullt ansvarlig for all skade og tap som kan følge av brudd på denne garantien.
6.4
Dette Nettstedet eller denne Tjenesten er for underholdningsformål. Det er ikke Festivus Media BVs mål å besørge fysiske møter eller kontakter mellom medlemmene. Brukeren er klar over og vedtar at vi kan bruke fiktive profiler med pålogget voksenunderholdning som formål. Festivus Media BV forbeholder seg uttrykkelig rett til å sende Meldinger til Nettstedet ved egenopprettede profiler. Fysisk kontakt med disse fiktive profilene er ikke mulig. Festivus Media BV fraskriver seg alt ansvar i den utstrekning det er tillatt etter loven og gir ingen garanti mot noen form for skade eller uleilighet forårsaket av Tjenesten.
6.5
Festivus Media BV forbeholder seg rett til å nekte Innhold, slik som fotografier publisert av Brukeren hvis dette etter Festivus Media BVs mening er nødvendig, uten at dette på noen måte gir Brukeren noen rett til å kreve erstatning og/eller tilbakebetaling, og/eller ansvar for Festivus Media BV. Publisert Innhold vil bli fjernet fra Plattformen i samsvar med fremgangsmåten fastsatt i Artikkel 11.
6.6
Brukere bes om å underrette oss om upassende Innhold. Du godtar at slik underretning kan finne sted og vi kan ta skritt omhandlet i disse Vilkårene for Bruk vedrørende slike opplysninger som vi blir kjent med.


Artikkel 7. Personvern


7.1
Når Brukeren oppretter Kontoen og bruker Plattformen, gir han Festivus Media BV personlige opplysninger. Disse personopplysningene vil bli behandlet i samsvar med Festivus Media BVs personvernerklæring og gjeldende lovgivning. For flere opplysninger om innsamling og mulig bruk av opplysninger og materiale du har gitt, klikk på ovenstående lenke til vår personvernerklæring.
7.2
Du erkjenner og aksepterer at Festivus Media BV kan gjøre kjent opplysninger som du har gitt dersom det kreves etter loven, på anmodning av en tredjepart eller hvis vi etter eget skjønn finner at bekjentgjøring er rimelig for (1) å etterleve loven, anmodninger eller pålegg fra politimyndigheter eller domstoler, (2) beskytte eller forsvare Festivus Media BVs eller en tredjeparts rettigheter eller eiendom, eller (3) beskytte noens helse eller sikkerhet, så som når det er fare for skadelig voldsbruk mot noen person (herunder Brukeren).
7.3
Hvis Brukeren behandler personopplysninger om andre brukere og/eller en tredjepart når han bruker Plattformen, er Brukeren til enhver tid personlig ansvarlig for behandlingen. Brukeren garanterer at slik behandling til enhver tid blir foretatt i samsvar med gjeldende lovgivning. Brukeren skal holde Festivus Media BV skadesløs mot krav fra tredjepart i den forbindelse. Ved å akseptere disse Vilkårene for Bruk, bekrefter Brukeren at han aldri vil bruke kontaktopplysninger tilhørende andre brukere av Plattformen til å sende ut masseutsendelser eller andre uønskede Meldinger via Plattformen.


Artikkel 8. Immaterielle rettigheter


8.1
De Immaterielle rettighetene som er knyttet til Tjenesten, omfatter i ethvert tilfelle Nettstedet og Plattformen, samt opplysningene som er gjort tilgjengelig via Nettstedet og Tjenesten, så som tekstene, malen for Kontoen, videomateriale, audiomateriale, visuelt materiale eller fotografisk materiale, med unntak av Innholdet, er Festivus Media BV, og/eller selskapets lisensgiver(e)s eksklusive eiendom. Intet i disse Vilkår for Bruk medfører noen overgang av Immaterielle rettigheter.
8.2
På de betingelser som er fastsatt i disse Vilkårene for Bruk, gir Festivus Media BV Brukeren en begrenset, personlig, gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke viderelisensiebar og ikke overdragbar rett til tilgang og bruk av Plattformen, i samsvar med formålene som er fastsatt i disse Vilkårene for Bruk.
8.3
Brukeren beholder de Immaterielle rettighetene til Innhold Brukeren publiserer.
8.4
Festivus Media BV drifter en sentral medlemsdatabase som brukes over flere Nettsteder. Brukerens data lagres i én databaselokalisering som kontrolleres av Festivus Media BV.
8.5
Det er ikke tillatt for Brukeren å sabotere eller omgå tekniske og/eller organisatoriske begrensningstiltak som er installert eller på annen måte integrert på noen måte på Plattformen av Festivus Media BV. Hvis Festivus Media BV finner ut at Brukeren ha brukt Plattformen uten å ha kjøpt det nødvendige antall Poeng, har Festivus Media BV rett til å belaste et rimelig gebyr for slik bruk, uten hensyn til andre rettslige eller andre tiltak som Festivus Media BV har til rådighet for å straffe slik ikke-godkjent bruk, så som å blokkere Kontoen og/eller kreve erstatning for lidt tap.
8.6
Det er uttrykkelig ikke tillatt for Brukeren å laste ned, kopiere eller endre materiale som er undergitt Festivo Media BVs Immaterielle rettigheter, dekomplilere det, publisere dem eller bruke dem til noe annet formål enn det som er fastsatt i disse Vilkårene for Bruk, med mindre Festivus Media BV har gitt sitt samtykke eller hvis gjeldende lovgivning tillater slik bruk.


Artikkel 9. Garantier og skadesløsholdelse


9.1
Brukeren forstår og godtar at Tjenesten bare er et redskap for å sette Brukeren i kontakt med andre brukere av Plattformen, og Festivus Media BV kan derfor ikke gi noen garanti om noe resultat, så som at et forhold blir etablert eller et sanntidsmøte mellom Brukeren og en annen bruker.
9.2
Uten hensyn til artikkel 3.8, vil Festivus Media BV gjøre sitt beste for å redusere fiktive profiler fra andre enn de utarbeidet av Festivus Media BV , men selskapet kan ikke utelukke at slike profiler finnes. Brukeren forstår og godtar at Festivus Media BV ikke har noen innflytelse på kontoer eller innholdet av kontoer tilhørende andre brukere av Plattformen utover å ha mottatt underretning som nevnt i artikkel 11, og at disse profilene bare gjenspeiler vedkommende brukers meninger. Brukeren er personlig ansvarlig for skade som Brukeren har forårsaket ved å ha (eller ha hatt) kontakt med, eller ha inngått avtale eller utført en annen handling med en fiktiv bruker.
9.3
Brukeren er overfor Festivus Media BV ansvarlig for og skal fullt ut holde Festivus Media BV skadesløs for alle krav fra tredjeparter samt skade lidt og kostnader pådradd av Festivus Media BV som følge av (1) manglende overholdelse av en avtale med Festivus Media BV som kan henføres til Brukeren, (2) en handling utført av Brukeren under bruk av Tjenesten, (3) en ulovlig handling begått av Brukeren eller (4) annet mislighold av disse Vilkårene for Bruk. Alle kostnader som er pådradd og tap lidt av Festivus Media BV som på noen måte er knyttet til slike krav, må erstattes av Brukeren.
9.4
Brukeren garanterer at han er berettiget til å bruke Tjenesten, og han vil opptre i samsvar med disse Vilkårene for Bruk og alle gjeldende lover og regler.
9.5
Brukeren forstår og aksepterer at Festivus Media BV ikke har noen innflytelse over Nettstedene til partnere som publiserer annonser og/eller andre ytringer vedrørende Plattformen og/eller Festivus Media BVs Tjeneste på sine nettsteder og at disse partnerne er fullt og helt personlig ansvarlig (og Festivus Media BV er ikke ansvarlig) for innhold og riktighet i disse ytringene.


Artikkel 10. Ansvar


10.1
Brukeren er fullt og helt personlig ansvarlig for all bruk han gjør av Tjenesten og alle handlinger foretatt ved hjelp av hans Innlogginsopplysninger – herunder å publisere Innhold – samt for alle beslutninger og følger av beslutninger foretatt og/eller rettslige handlinger utført ved hjelp av Plattformen. Han skal holde Festivus Media BV skadesløs for alle krav fra tredjeparter i denne sammenheng.
10.2
Festivus Media BVs ansvar for en unnlatelse fra Festivus Media BVs side av å gjennomføre en avtale med Brukeren, en ulovlig handling eller annen handling eller unnlatelse foretatt av Festivus Media BV, selskapets ansatte eller tredjeparter selskapet har innleid, er begrenset til erstatning for direkte tap. Festivus Media BVs ansvar når det gjelder direkte skade per hendelse (en serie av tilknyttede handlinger anses som en enkelt hendelse) skal ikke overstige det totale beløp som er betalt til Festivus Media BV av Brukeren som følge av avtalen i løpet av de 6 (seks) siste kalendermåneder før hendelsen (eksklusive merverdiavgift) inntrådte. Festivus Media BVs samlede ansvar skal imidlertid aldri overstige et beløp på € 500,00 (eksklusive merverdiavgift).

10.3
"Direkte tap" skal utelukkende omfatte:

  a. skade på eiendom

  b. rimelige utgifter som Brukeren måtte pådra seg for å sikre at Festivus Media BVs ytelser er i samsvar med avtalen med Festivus Media BV

  c. rimelige utgifter som Brukeren har pådradd seg for å fastslå årsaken til og omfanget av tapet, så langt fastsettelsen er knyttet til direkte tap som omhandlet i avtalen med Festivus Media BV

  d. rimelige kostnader pådradd for å hindre eller begrense tap, så langt Brukeren kan godtgjøre at utgiftene har ført til en reduksjon av direkte tap som omhandlet i avtalen med Festivus Media BV.

10.4
Festivus Media BV er ikke ansvarlig for annet tap enn direkte tap som nevnt i artikkel 10.3, herunder følgetapinkludert tapt fortjeneste, tapt omsetning, tap av forventede innsparinger og andre lignende økonomiske tap, så som tap av goodwill eller anseelse eller annen tilfeldig, indirekte skade, eller erstatning som straff eller forebyggelse, av enhver art, uansett om Brukeren har underrettet Festivus Media BV om mulig skade, erstatning eller tap.
10.5
Erstatningsplikt forutsetter at Brukeren skrifltig rapporterer hendelsen som førte til tapet til Festivus Media BV innen rimelig tid, men aldri senere enn innen 60 dager etter at skaden oppstod. Brukerens rett til erstatning fra Festivus Media BV bortfaller under enhver omstendighet senest 1 (ett) år etter at hendelsen som tapet eller saksanlegget gjelder, fant sted.


Artikkel 11. Rapportering av ulovlig Innhold


11.1
Festivus Media BV er ikke ansvarlig for skade i forbindelse ulovlig bruk av Plattformen. Festivus Media BV overvåker ikke utvekslingen av Meldinger mellom Brukeren og andre brukere. På de betingelser som er angitt nedenfor og etter å ha mottatt relevante opplysninger, vil Festivus Media BV kun fjerne utvilsomt ulovlig Innhold eller stoppe en utvilsomt ulovlig aktivitet.
11.2
Festivus Media BV har etablert en prosedyre som går ut på at tilstedeværelse på eller tilgjengelighet via Plattformen når det gjelder antatt ulovlig materiale eller antatte ulovlige aktiviteter, kan bli rapportert til Festivus Media BV. Dette kan gjøres ved å sende en dekkende underretning til følgende e-postadresse: support@festivusmedia.com.
11.3
Festivus Media BV forbeholder seg rett til ikke å etterkomme en anmodning om blokkering av Innhold eller stopp av en aktivitet hvis selskapet har god grunn til å tvile på riktigheten av anmodningen eller de fremlagte bevisene eller hvis det følger av en avveining av de berørte interessene. I den sammenheng kan Festivus Media BV kreve en rettslig kjennelse av en kompetent domstol i Norge om at Innholdet eller vedkommende aktivitet utvilsomt er ulovlig.
11.4
Festivus Media BV vil ikke på noen måte måtte bli part i en tvist mellom den som gir underretningen og en tredjepart.
11.5
Den som gir underretningen skal holde Festivus Media BV skadesløs mot ethvert krav fra tredjepart i forbindelse med blokkering eller fjerning av materiale eller aktiviteter som er stoppet. Skadesløsholdelsen gjelder også all skade og alle kostnader som pådras eller vil bli pådradd av Festivus Media BV eller som selskapet vil måtte pådra seg i forbindelse et slikt krav, herunder, men ikke begrenset til, erstatning for utgifter til juridisk bistand.
11.6
Festivus Media BV respekterer og støtter personvernet til dem som sender slike underretninger. Alle personlige opplysninger selskapet mottar innenfor rammen av en underretning, vil alltid bli behandlet i samsvar med den norske personopplysningsloven og vil bare bli brukt for behandling av underretningen.


Artikkel 12. Varighet og oppsigelse


3.1
Tjenesten som Festivus Media BV yter til brukeren består av tilgang til Plattformen, som Brukeren kan opprette en Konto i. Etter å ha opprettet denne Kontoen, kan brukeren utveksle Meldinger med andre brukere, forutsatt at Brukeren har nok Poeng.
3.2
Hovedformålet med Tjenesten er å bringe Brukeren i kontakt med andre brukere, slik at de kan kommunisere med hverandre via Plattformen.
3.3
Det er ikke Tjenestens formål å etablere sanntidskontakt mellom Brukeren og andre brukere av Plattformen, men det er ikke forbud mot at Brukeren etablerer slike ordninger med andre brukere. Festivus Media BV kan derfor ikke på noen måte garantere at slik kontakt virkelig kan etableres via Plattformen.
3.4
Bruk av Tjenesten er bare tillatt for Brukere som er minst 18 år gamle. Ved å akseptere disse Vilkårene for Bruk og bruke Tjenesten, bekrefter du at du er minst 18 år gammel. Hvis Brukeren ennå ikke er 18 år, hvis han ikke er enig i Innholdet i Plattformen og/eller bor utenfor det geografiske området som Tjenesten er innrettet mot, må Brukeren straks slutte med å bruke Tjenesten og avslutte sin Konto. Hvis Brukeren opptrer i strid med denne bestemmelsen, har Festivus Media BV rett til straks å fjerne Brukerens Konto uten å refundere noen av Brukerens Poeng eller betaling.
3.5
Brukeren garanterer at alle opplysninger som han legger inn på sin Konto er korrekte, fullstendige og oppdaterte og at eventuelle endringer i personlige opplysninger og/eller preferanser straks fremgår av Kontoen.
3.6
Det er uttrykkelig bestemt at Brukeren ikke har lov til å opprette en Konto i noen annens navn eller opprette en fiktiv konto. Festivus Media BV har rett til straks å fjerne slike kontoer.
3.7
Brukeren er til enhver tid personlig ansvarlig for å holde sine Innloggingsopplysninger hemmelige og er ansvarlig for all bruk som skjer via hans Innloggingsopplysninger. Så snart Brukeren blir kjent med eller har grunn til å tro at hans Innloggingsopplysninger er kjent for ikke-autoriserte personer, må han underrette Festivus Media BV om dette ved å kontakte Support@fesivusmedia.com. Varselet minsker ikke hans egen plikt til straks å treffe effektive tiltak, som f.eks. å endre Innloggingsopplysningene.
3.8
Brukeren forplikter seg til å legge inn korrekte kontaktopplysninger som telefonnummere, adresser, slektsnavn, URL-er, e-postadresser eller andre personopplysninger Festivus Media BV forbeholder seg rett til å avvise, endre eller slette enhver profil.
3.9
Festivus Media BV forbeholder seg uttrykkelig rett til å opprette profiler på Plattformen og sende Meldinger til Brukeren på vegne av disse kontoene. Ved å akseptere disse Vilkårene for Bruk forstår og aksepterer Brukeren at noen av profilene på Plattformen derfor er fiktive og bare opprettet for å utveksle Meldinger. Det vil si at sanntidsmøter ikke er mulig for slike kontoer.
3.10
Festivus Media BV gjør alt selskapet kan for å yte Tjenesten på en ansvarlig og profesjonell måte. Tjenesten leveres alltid med den hensikt å yte en best mulig tjeneste. Brukeren aksepterer derfor at Plattformen bare inneholder den funksjonalitet og andre egenskaper slik han finner dem på Plattformen på det tidspunkt de brukes (på «som-de-er»-basis). Festivus Media BV gir derfor ingen uttrykkelige og/eller implisitte garantier eller løfter av noen art når det gjelder Plattformen og Nettstedet.
3.11 Festivus Media BV er – uten forutgående varsel og uten å være forpliktet til å betale erstatning eller ha noe ansvar overfor Brukeren på noen måte – til enhver tid berettiget til å endre og/eller midlertidig eller varig stenge Tjenesten eller dens Innhold, en Konto og/eller Plattformen og uten forutgående varsel, å foreta vedlikehold av Plattformen.
3.12
Brukeren er ansvarlig for å ha god funksjonalitet på egen infrastruktur og egnede telekommunikasjonsfasiliteter (herunder internettforbindelse) for å kunne gjøre bruk av Tjenesten.
3.13
Brukeren må for å bruke Plattformen ha nødvendig maskinvare, programvare og ha satt korrekte parametere nødvendig for riktig bruk av Nettstedet, for eksempel tilgang til internett. Brukeren rådes også til å ha JavaScript-funksjoner, informasjonskapsler og «pop-up» vinduer aktivert. Selv om vi arbeider for å sikre at Plattformen er kompatibel med forskjellig utstyr, kan vi ikke garantere at den vil fungere på alt utstyr og programvare. Det er ditt ansvar å sikre at du er i stand til å oppfylle alle nødvendige systemkrav. Din bruk av Plattformen og nytten av dens egenskaper og Innhold som er driftet eller gjort tilgjengelig gjennom den, kan variere når det gjelder funksjonalitet, tilgjengelighet og kvalitet, avhengig av den type utstyr du bruker.
3.14
Det er ikke tillatt å dele personlig informasjon som feks. telefonnummer, URLer eller epostadresser med andre brukere. Festivus Media forbeholder seg rett til å filtrere, fjerne eller (delvis) sensurere slike meldinger. I tilfelle moderering eller fjerning har brukere ikke rett til refusjon av kostnader forbundet med å sende den aktuelle meldingen.